Algemene voorwaarden


ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. SamenZijn.nu: de VOF SamenZijn.nu, gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 67799159.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SamenZijn.nu een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die SamenZijn.nu voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het ondersteunen van persoonlijke ontwikkeling door het geven van trainingen, cursussen, workshops, bijeenkomsten of groeps- en 1-op-1 coachingsessies.

1.5. Producten: alle producten die SamenZijn.nu aan de klant levert.

1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen SamenZijn.nu en klant krachtens welke SamenZijn.nu de dienst zal uitvoeren.

1.7. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.8. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.9. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van SamenZijn.nu.

1.10. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of SamenZijn.nu worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen. 

1.11. Website: www.SamenZijn.nu.  

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door SamenZijn.nu gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst, aanmeldformulier of opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord via de e-mail of een bestelling via de website, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van SamenZijn.nu en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door SamenZijn.nu zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van SamenZijn.nu zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 14 dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht. Als de klant een aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod.

3.2. SamenZijn.nu zal in het aanbod aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. De in het aanbod genoemde prijzen gelden voor de in het aanbod genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. Indien van toepassing staat in het aanbod tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van SamenZijn.nu met een vooraf geschat aantal uren. 

3.3. De in het aanbod / de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.4. Afspraken over deadlines worden in het aanbod schriftelijk overeengekomen. Indien levering door SamenZijn.nu afhangt van feedback of input van de klant, is SamenZijn.nu nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. SamenZijn.nu is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven. 

3.5. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft SamenZijn.nu het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.6. SamenZijn.nu is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.7. Alle door SamenZijn.nu gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s en exclusief vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders aangegeven. 

3.8. SamenZijn.nu behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.9. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop SamenZijn.nu zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van het aanbod, dan is SamenZijn.nu bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

3.10. Na het verstrijken van de duur van de opdracht, in geval van een traject, cursus of programma met een bepaalde duur, kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook. De klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van de sessies en/of gesprekken met SamenZijn.nu.

3.11. De door SamenZijn.nu geoffreerde diensten, waaronder workshops en opleidingen, vinden slechts doorgang bij voldoende aanmeldingen. Bij meer aanmeldingen dan opleidingsplekken, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding. Toelating tot een opleiding kan afhankelijk zijn van een selectieprocedure waarbij kennis- en/of vaardigheidsniveau wordt getoetst.

 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan SamenZijn.nu verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en SamenZijn.nu zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.4. Indien SamenZijn.nu, door omstandigheden ten tijde van het aanbod of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in het aanbod of opdrachtbevestiging, is SamenZijn.nu gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die SamenZijn.nu in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door SamenZijn.nu uitgevoerde werk te vergoeden. 

4.5. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant. SamenZijn.nu zal, voor zover dit binnen zijn mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

4.6. SamenZijn.nu behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR SAMENZIJN.NU

5.1. SamenZijn.nu garandeert dat de aan hem verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. SamenZijn.nu spant zich in om de gegevens die SamenZijn.nu voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient SamenZijn.nu met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. SamenZijn.nu is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van SamenZijn.nu en/of overige promotionele uitingen van SamenZijn.nu.

5.5. SamenZijn.nu is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht op deelname op te schorten.

5.6. SamenZijn.nu is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en SamenZijn.nu tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient SamenZijn.nu te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht SamenZijn.nu onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar SamenZijn.nu om verzoekt. 

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SamenZijn.nu zijn verstrekt, heeft SamenZijn.nu het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt SamenZijn.nu steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door SamenZijn.nu geleverde producten en/of diensten dient de klant deze klachten schriftelijk kenbaar te maken aan SamenZijn.nu binnen 8 dagen na levering van het product/de dienst doch uiterlijk binnen 60 dagen na afronding van het traject. SamenZijn.nu brengt de klant binnen 7 werkdagen op de hoogte van ontvangst van de klacht. SamenZijn.nu streeft ernaar de klacht binnen 28 werkdagen in behandeling te nemen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw klacht aan te melden voor bemiddeling.

Eén jaar na levering van de producten en/of diensten vrijwaart de klant SamenZijn.nu van alle juridische claims naar aanleiding van die geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die SamenZijn.nu nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is SamenZijn.nu niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.7. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en SamenZijn.nu tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.


ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door SamenZijn.nu te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door SamenZijn.nu opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. 

7.2. Een door SamenZijn.nu vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt SamenZijn.nu niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien SamenZijn.nu, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door SamenZijn.nu mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2 en de gegevens die noodzakelijk zijn om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. 

7.5. Aan de leveringsplicht van SamenZijn.nu zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door SamenZijn.nu geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.6. SamenZijn.nu heeft het recht zich in geval van een onvoorziene omstandigheid of in geval van overmacht door een derde te laten vervangen.

 

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door SamenZijn.nu verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. SamenZijn.nu biedt de mogelijkheid om het overeengekomen offertebedrag in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Facturen betreffende een langdurig traject, een cursus, training en/of workshop dienen voor aanvang van de start van de opdracht voldaan te zijn.

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan SamenZijn.nu besluiten zijn werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan SamenZijn.nu besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen (in geval van een particuliere klant worden de wettelijke BIK-bedragen in rekening gebracht) en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft SamenZijn.nu voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant kan bezwaren tegen de door SamenZijn.nu verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan SamenZijn.nu kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal SamenZijn.nu een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.9. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €10,00 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.

8.10. Alle door SamenZijn.nu geleverde producten en diensten blijven eigendom van SamenZijn.nu totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan SamenZijn.nu zijn voldaan. Tevens te allen tijde met inachtname van artikel 9.

 

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, lesmateriaal, werkboeken, modellen, technieken, instrumenten alsmede voorbereidend materiaal en uitgebrachte rapportages berusten uitsluitend bij SamenZijn.nu tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.2. De door SamenZijn.nu geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van SamenZijn.nu en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van SamenZijn.nu.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door SamenZijn.nu ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van SamenZijn.nu, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. SamenZijn.nu is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van SamenZijn.nu plaatst of aan SamenZijn.nu toestuurt in het kader van de dienstverlening. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant SamenZijn.nu vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. 

9.7. Bij inbreuk heeft SamenZijn.nu recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste tweemaal de door hem gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.


ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen SamenZijn.nu en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij SamenZijn.nu gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. SamenZijn.nu kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en SamenZijn.nu gestelde doel.

10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals door SamenZijn.nu zijn geadviseerd.

10.3. Indien SamenZijn.nu onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €20.000,=. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant. 

10.4. In aanvulling op artikel 10.3 is SamenZijn.nu dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SamenZijn.nu aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan SamenZijn.nu toegerekend kunnen worden:

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.5 SamenZijn.nu sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door SamenZijn.nu geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van SamenZijn.nu.

10.6 SamenZijn.nu is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.7 Klant vrijwaart SamenZijn.nu voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van SamenZijn.nu.

 

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. SamenZijn.nu is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. SamenZijn.nu is bij zijn activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar SamenZijn.nu weinig of geen invloed op kan uitoefenen. SamenZijn.nu kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie SamenZijn.nu een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van SamenZijn.nu onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van SamenZijn.nu, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij SamenZijn.nu, wanprestatie door leveranciers van SamenZijn.nu waardoor SamenZijn.nu zijn verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van SamenZijn.nu of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft SamenZijn.nu tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat SamenZijn.nu in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING 12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit het aanbod anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.  12.3. Beide partijen, zowel klant als SamenZijn.nu, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan SamenZijn.nu de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

- aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

- ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

- het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;

- klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met SamenZijn.nu voortvloeiende verplichting;

- klant inbreuk maakt op rechten van derden;

- klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van SamenZijn.nu;

- klant niet reageert op correspondentie per email, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;

- bij terugkerende betalingsproblemen. SamenZijn.nu zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5 Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die SamenZijn.nu vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6 SamenZijn.nu behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien SamenZijn.nu overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt hij de klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. SamenZijn.nu zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en SamenZijn.nu in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van SamenZijn.nu worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van SamenZijn.nu aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van SamenZijn.nu.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door SamenZijn.nu te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van SamenZijn.nu, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN WORKSHOPS, (ONLINE) CURSUSSEN EN SESSIES SAMENZIJN.NU

14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of workshop al dan niet met referentie naar of volgens de methode van SamenZijn.nu aan te bieden of te doen geven. 

14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan het traject, de cursus en of training of de workshop en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. SamenZijn.nu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant een aan hem/haar gedoceerde methode in de praktijk tot uitvoering brengt.

14.3. SamenZijn.nu is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens SamenZijn.nu, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan. 

14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een traject, cursus of training blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.

14.6. De door SamenZijn.nu aan de klant verstrekte inloggegevens en verstrekte bestanden en/of documenten betreffende de trajecten, cursussen, modules en programma’s mogen nimmer met derden worden gedeeld. 

14.7. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen opdracht met betrekking tot individuele begeleiding, trainingsopdrachten, een workshop, sessie of een cursus, training of programma, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde deelname:

- annulering 8 tot 6 weken voor aanvang van de opdracht: de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 25% van het (in de offerte) overeengekomen bedrag;

- annulering 6 tot 4 weken voor aanvang van de opdracht: de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het (in de offerte) overeengekomen bedrag;

- annulering 4 tot 2 weken voor aanvang van de opdracht: de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 75% van het (in de offerte) overeengekomen bedrag;

- annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opdracht: de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 100% van het (in de offerte) overeengekomen bedrag.

14.8 SamenZijn.nu geeft de klant binnen traject één keer de mogelijkheid een ingeplande sessie te verplaatsen, mits dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie aan SamenZijn.nu wordt gemeld. Indien niet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie contact opgenomen is, de klant niet aanwezig is voor de sessie, of de sessie voor een tweede/derde keer wordt verplaatst, vervalt de sessie

14.9 De inhoud van de sessies, online content en of trajecten welke door SamenZijn.nu worden aangeboden kunnen tijdens de duur van de opdracht aangevuld dan wel gewijzigd worden.

14.10 SamenZijn.nu behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij workshops of sessies indien de deelnemers door het gedrag de uitvoering belemmert. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

14.11 SamenZijn.nu is gerechtigd workshops en/of  trainingen te annuleren indien er niet voldoende deelnemers zijn. 

14.12 Indien SamenZijn.nu door overmacht (zoals genoemd in artikel 11) genoodzaakt is om de workshop en/of training te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de workshop en/of voor de nader te bepalen datum.


ARTIKEL 16. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SamenZijn.nu en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

16.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor SamenZijn.nu alleen bindend indien en voor zover deze door SamenZijn.nu uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

16.3. Indien SamenZijn.nu op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

16.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

16.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien SamenZijn.nu hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

16.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SamenZijn.nu partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.7. De klant en SamenZijn.nu zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

16.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Gelderland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen SamenZijn.nu en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.
Versie: 1.0 (2023)

Maak vrijblijvend kennis met ons